Back

Useful Info.

Useful Phrases - Medical Emergencies

Kibun ga warui desu
(I don't feel well)

Atama ga itai desu
(I have a headache)

Netsu ga arimasu
(I have a fever)

Onaka ga itai desu
(I have a stomachache)

Kokyuu ga kurushii desu
(I'm having trouble breathing)

Mune ga itai desu
(I'm having chest pains)

Ha ga itai desu
(I have a toothache)

Geri/outo ga hidoi desu
(I have diarrhea/vomiting)

Nodo ga itai desu
(I have a sore throat)

Me ga itai desu
(My eyes hurt)

Kouketsuatsu desu
(I have high blood pressure)

Zensoku desu
(I have asthma)

Isha ni mite moraitai desu
(I'd like to see a doctor)

Byoin ni ikitai desu
(I'd like to go to the hospital)

Kusuri wa ~ (name of medicine) o nonde imasu
(I take [name of medicine])

~ (name of food, medicine) ni arerugii ga arimasu
(I'm allergic to [name of food, medicine])

Kinou kara desu
(since yesterday)

Ototoi kara desu
(since the day before yesterday)

Shinzo
(heart)

Atama
(head)

Me
(eyes)

Nodo
(throat)

Mimi
(ears)

Onaka
(stomach)

Te
(hand)

Ude
(arm)

Ashi
(leg/feet)

Kubi
(neck)

Mune
(chest)

Hana
(nose)

Zutsuu
(headache)

Zensoku
(asthma)

Kafunshou
(hay fever)

Kaze
(a cold)

Shoku chuudoku
(food poisoning)

Topics List
Links
JNTO WebSite
Safety tips for travelers
JAPAN Monthly Web Magazine
Bookmark / Share